Εργατικό Δίκαιο και Νόμοι

Εργατικό Δίκαιο και Νόμοι

Το εργατικό δίκαιο αποτελεί το σύστημα νόμων, που είναι αρμόδιο για την εύρυθμη λειτουργία των εργασιακών σχέσεων που αναπτύσσονται στις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας. Εξαρτημένη είναι η εργασία, κατά την οποία ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί τις οδηγίες του εργοδότη αναφορικά με τον τρόπο, χρόνο, τόπο ή το είδος της παροχής εργασίας. Οι εξειδικευμένοι εργατολόγοι στην Αθήνα θα σας βοηθήσουν με απόλυτη ακρίβεια για τις επόμενες κινήσεις.

 Στην εξαρτημένη εργασία, ο εργαζόμενος θέτει την εργασία του στη διάθεση του εργοδότη, δίχως να έχει ευθύνη για το αποτέλεσμα αυτής, ακόμα και αν λόγω των ειδικών προσόντων του και της υψηλής ή εμπιστευτικής θέσης που κατέχει στην επιχείρηση, συμμετέχει στη λήψη σοβαρών εργοδοτικών αποφάσεων ή διαθέτει περισσότερες διοικητικές πρωτοβουλίες. 

Είναι αρκετά σύνηθες στα πλαίσια των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας, να δεσμεύεται η επαγγελματική ελευθερία του εργαζομένου και για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το ωράριο του, κάτι για το οποίο φυσικά έχει προνοήσει το εργατικό δίκαιο με την επιβολή ορίων στη πραγματοποίηση, υπερεργασίας ή υπερωρίας από τον εργαζόμενο.

Το εργατικό δίκαιο προβαίνει σε διάκριση μεταξύ σύμβασης εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου:

Eιδικότερα, ως αορίστου χρόνου εργασία ορίζεται αυτή κατά την οποία οι συμβαλλόμενοι δεν έχουν συμφωνήσει ορισμένη διάρκεια για την παροχή της εργασίας, ούτε η διάρκεια αυτή μπορεί να προσδιοριστεί από το είδος και το σκοπό της εργασίας. Ο ειδικός Δικηγόρος Εργατολόγος Κωνσταντίνος Καμουζής είναι δίπλα σας με αμεσότητα.

Άλλο ένα χαρακτηριστικό της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου είναι, πως η λύση της εξαρτάται από ένα μέλλον και αβέβαιο γεγονός. 

Στον αντίποδα, ορισμένου χρόνου είναι η σύμβαση κατά την οποία οι συμβαλλόμενοι έχουν συμφωνήσει, πως η σύμβαση δε θα εκτείνεται αόριστα αλλά θα έχει ορισμένη διάρκεια, το χρονικό διάστημα της οποίας μπορεί να συνάγεται από το είδος ή το σκοπό της εργασίας. Επισημαίνεται πως δεν απαιτείται καταγγελία, προειδοποίηση ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια από τα μέρη, όταν παρέλθει το ορισθέν χρονικό διάστημα της συμβάσεως ορισμένου χρόνου.

Διαβάστε:  Ο Ρόλος των Δικηγόρων για Διαμεσολάβηση

Ο δικηγόρος εργατολόγος Καμουζής μας αναλύει.

Leave your comment
Comment
Name
Email